ETİLEN KİMYASI - Solver Kimya
+2 KİTAP BİR ARADA...

FİYAT : 250 YTL
KİMYASAL HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ 

Makaleler

Yorumlar


 • ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ 1
  POLİ ETİLEN GLİKOL, yoğunluğu 1.1239 gr / cm3 olan ve erime noktası - 65 c bir üründür.POLİ ETİLEN GLİKOL PH: 6 değerliğine sahip ve suda rahat çözüne...

 • KİMYASAL GÜBRELER ANSİKLOPEDİSİ
  NİTRAT AZOTLU SIVI GÜBRELER Bitkiler nitrat azodunu rahat alarak, yeşil aksamlarının ve gövde ve dallarının hızla gelişmesini sağlar ve bitkilerin hız...

 • KİMYASAL GÜBRELER ANSİKLOPEDİSİ
  AZOTLU SIVI GÜBRE,bitkinin hem köklerinin hemde yeşil aksam ve gövdesinin gelişmesine neden olan bir yaprak gübresidir.Yapraktan verilir.AZOTLU SIVI Y...

 • DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ - 2
  TOPRAK DEZENFEKTANI ÜRETİMİ çok zor değildir.Ama zor olmamakla birlikte çok önemli işlevi olan ve kullanıldığı alan tarım olunca dikkat isteyen bir ür...

 • DETERJAN ANSİKLOPEDİSİ
  merhaba bulaşık yıkama tabletleri nasıl yapılır

 • OTO BAKIM ÜRÜNLER ANSİKLOPEDİSİ
  CAM SUYU ANTİFRİZİ, Ön ve arka camların yıkanmasında kullanılan bağımsız sudur.Yazın norma şartlarda şebeke suyu veya saf su kullanılırken, kışın şart...

 • DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ - 1
  DEZENFEKTAN ÜRETİMİ ile ilgili bir çok formülasyonları ve imalat tekniklerini DEZENFEKTANLAR ANSİKLOPEDİSİ içerisinde bulabilirisiniz .Bu ansiklopedi ...

 • Saç Bakım Formülleri111111
  KURU SAÇLARA ŞAMPUAN FORMÜLÜ,çok önmeli bir üretimdir. burada önemi formülasyon veya üretim metodu değildir.Önemli olan kaliteli ve ekonomik bir şampu...

 • Saç Bakım Formülleri111111
  YAĞLI SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN YAPIMI, SON DERECE KOLAYDIR. ÇOK DETAYLI BİR MAKİNAYA İHTİYAÇ YOKTUR. DÜŞÜK DEVİRLİ BİR KARIŞTIRICI BU İŞ İÇİN YETERLİ OLACA...

 • Saç Bakım Formülleri111111
  ŞAMPUAN ÜRETİMİ, son derece kolay bir yöntemle üretilebilir.Üretim için bir karıştırıcı yeter. bu karıştırıcının devri dakikada 60 - 80 devir olmalı v...
ETİLEN KİMYASI

 Etilen kimyası. Bütün hidrokarbonlar içinde, en etkinleri olefinlerdir. Bu yüzden etilen CH2CH2, petrokimyada kullanılan hammaddelerin ilki ve hâlâ en önemlisidir. Ham petrolde ve tabiî gazda az mik­tarda bulunduğu için, diğer olefinler gibi etilenin de, parafin sınıfından bir petrol ürününün (nafta, gasoil) düşük basınçta ve su buharı eşliğinde (steam-cracking), 800 veya 900°C’a doğru cracking’iyle elde et­me yoluna gidilir. Daha sonra soğurma ve düşük sıcaklıkta ayrımsal damıtma işlem­lerinden geçirilerek arıtılır. Öte yandan, etan da, 800 ile 850° C’a doğru pirolizle eti­len vererek ayrışabilir.

Fosforik asit gibi bir katalizör eşliğinde polimerleşmeyle elde edilen polietilenler (C2H4)n, plastik maddeler («politen») ve yağlama maddeleri gibi çeşitli uygulama­ları olan sıvı ve katılar meydana getirir. Etilen oksit CH2CH2O, etilenin 275°C’a doğru gümüşlü katalizörle doğrudan doğ­ruya yükseltgenmesiyle veya etilenin sulu bir klor çözeltisinde işlenmesiyle meydana gelen etilen klorhidrin’in CICH2CH2OH de­rişik alkali tepkimesiyle elde edilir. Etilen oksit, birçok yeni türevin üretildiği bir ara maddedir:


a) etilen oksidin 35°C’ta ve 3 kg/sm2′lik bir basınç altında sulu amonyakla tepkimesinden elde edilen etil aminler; bunlar asit özelliği gösteren H2S gazının (hidrojen sülfür) eriticileri, aşınma önleyici, emülsiyonlaştırıcı maddeler, ıslatma etkenleri olarak kul­lanılır;
b) etilen oksidin, 200°C’ta veya, fosforik asit gibi bir katalizör kullanılırsa, daha dü­şük bir sıcaklıkta hidratlanmasından elde edilen etilenglikoller; bunlar, donma nok­tasını düşürücü, eritici, plastikleştirici, nemlendirici maddelerdir ve eter ile esterleri ve­rir;
c) etilen oksidin fenoller veya yüksek merkaptanlarla birleşmesinden elde edilen iyonsuz deterjanlar;
d) etilen oksidin tereftalik asitle birleşme­sinden elde edilen ve reçineler, plastik mad­deler, dacron veya tergal gibi dokuma el­yafını meydana getiren akrilikler) polyester­ler.

 

Etanol CH3CH2OH etilenin, düşük basınçta sülfürik asitte soğurulmasından veya fosfo­rik ya da sülfürik asit gibi bir katalizör eş­liğinde 250°C’a doğru, doğrudan doğruya hidratlanmasından elde edilir. Donma nok­tasını düşürücü ve eritici olarak kullanılan etanolden özellikle yükseltgeme veya hid­rojen giderme yoluyle asetaldehidin CH3 CHO elde edilmesinde ara ürün olarak ya­rarlanılır. Asetaldehit de, yüksek tepkime özelliği gösteren bir hammaddedir; yükseltgemeyle asetik asit ve asetik anhidrit, yoğunlaştırmayle normal bütanol, etanolle yeniden bileşerek bütadien verir; bu ürün­ler de yeni tepkimelere yol açar.
Doğrudan doğruya klorlama ile elde edi­len etilen klorür CH2CICH2CI çok güçlü bir eriticidir ve katalitik cracking işlemiyle vinil klorür CH2CHCI verir; bu klorurün polimerleri de, çok kullanılan vinil reçine­leridir.
Hidroklorik asidin etilene doğrudan doğru­ya etkimesiyle elde edilen etil klorür de CH3CH2CI etkin bir eriticidir. Ayrıca kur­şun tetraetil üretiminde kullanılır; kurşun tetraetil benzinlerin oktan indisini arttır­makta kullanılan vuruntu önleyici katkı maddelerinin en etkililerinden biridir.

Viniliden klorür CC1/2CH2, tekstil elyafı ve plastik madde olarak kullanılan polimerlerin başka bir hammaddesidir. Bazı elastomerlerin türediği etilen klorhidrin CICH2CH2OH ile aerosol üretiminde ve soğutucu sıvı olarak kullanılan flüoroetan-lar, etilenin halojenlerle verdiği sayısız bi­leşiklerin diğer örneklerindendir.

Propilen kimyası. Olefinlerin ikincisi olan propilen CH3CHCH2, etilenin verdiği tepkimelere benzer tepkime özellikleri ta­şır. Reforming ve cracking gazlarında bol bulunan propilen düşük sıcaklıkta ayrımsal damıtma ile kolayca ayrılır, üretim, propan’ın basınç altında, katalizörlü veya katalizörsüz olarak hidrojen giderme işleminden geçirilmesiyle artırılabilir; steam-crac­king ile hem etilen, hem de propilen elde edilir.

Katalitik polimerleşmeyle elde edilen po-lipropilenler (C3H6)n plastik madde kaynak­ları içinde, ilerisi için en çok ümit vereni­dir. 200°C’ta, 50 kg/sm2′lik bir basınç al­tında ve fosforik asit gibi bir katalizör eş­liğinde elde edilen tetrameri (C3H6)* alkilarilsülfonat tipindeki kokulu deterjanların saray, bahçe üretiminde çok kullanılır.

İzopropanol (CH3)2 CHOH, sülfürik asidin propilene etkimesi ve meydana gelen sülfa­tın hidroliziyle elde edilir.
Donma noktası­nı düşürücü, eritici, su giderici olarak ve özellikle, katalitik hidrojen gidermeyle ase­ton CH3COCH3 üretiminde kullanılır; eri­ticilerin en ünlüsü olan aseton ayrıca bir­çok senteze de yol açar.

Propilen oksit CH3 (CHCH2)0 her ne ka­dar etilen oksitten daha az etkinse de, ol­dukça sık kullanılır; 250°C’ta katalitik izo­merleşmeyle alilik alkol CH2CHCH2OH ve­rir; bu alkolün önce klorlanıp sonra alkali hidroliz işleminden geçirilmesiyle gliserin
CH2OH—CHOH—CH2OH sentezi yapılır; önemli özellikleri olan gli­serin, patlayıcılar, selofan, tekstil elyafı, reçineler v.b. için hammadde olarak kul­lanılır. Akrolein de CH2CHCHO propilen’in yükseltgenmesinden türeyen bir aldehittir.
Bütilenler kimyası, iki normal bütilen CH2CHCH2CH3 ve CH3CHCHCH3 ile izobütilen (CH3)2CCH2 cracking gazlarında bu­lunur. Normal bütan’ın, 450°C’a doğru, bir katalizör (alümin/krom oksit) eşliğinde hidrojen kaybetmesiyle elde edilir. Bütilenler, başlıca alkilasyon işleminden geçirilerek oktan indisi çok yüksek olan yakıtların el­de edilmesinde kullanılır, öte yandan, izobütîlen, izopren CH2CCH3CHCH2 ile kopolimerleştirilerek bütil kauçuk verir; izopren, izopentan’dan hidrojen giderilmesi veya yüksek sıcaklıkta ısıl cracking ile elde edi­lir.
Diolefinlerin en tanınmışı olan bütadien CH2CHCHCH2, sunî kauçuk üretiminde kul­lanılan hammaddelerden biridir. Bütilenlerin veya normal bütanın hidrojen kaybetme­si gibi çeşitli usullerle hazırlanan bütadien asetaldehit veya asetilenden de elde edile­bilir. Stirenle kopolimerleştirilerek sentetik «S» kauçuğunu, akrilonitrille de «N» kau­çuğunu verir. Heksametilendiamin NH2 (CH2>6 NH2 aracılığıyle naylon elde etmek için de yine bütadienden yararlanılabilir.
Asetilen kimyası. Hidrokarbonların en basiti olan ve çok eskiden beri kullanılan asetilen CHCH, genellikle, tabiî gazın yük­sek sıcaklıkta piroliziyle elde edilir; piroliz, etan’ın hidrojen kaybetmesine yol açar.
Çok önemli tepkime özellikleri taşıyan bu madde özellikle Almanya’da, başlı başına bir sanayi dalının gelişmesini sağlamıştır.
Asetilen petrokimyada, etilen oksit, asetal­dehit ve bütadien’in elde edilmesinde kul­lanılan bir hammaddedir. Hidrojen siyanür tepkimesiyle akrilonitril CH2CHCN verir; akrilonitril «N» kauçuğunun, aminlerin, asitlerin ve polimerleşmeyle plastik madde­lerin, orlon gibi akrilik elyafın türediği önemli bir ara üründür.
Asetilenin klorla verdiği bileşikler de ol­dukça kalabalıktır. Doğrudan doğruya tep­kimeyle, ot ilâcı olarak kullanılan tetrakloretan meydana gelir; tetrakloretan kireçle işlenerek kuru temizleme işlemlerinde eriti­ci olarak kullanılan trikloretilen haline CICHCCI2 dönüşür. Hidroklorik asit ase­tilenle birleşerek vinil klorür CH2CHCI ve­rir; bu maddenin polimerleşmesiyle de po-livinil klorürlü plastikler türer. Hidroklorik asit ayrıca, vinilasetilen CHCCHCH2 gibi asetilen polimerlerine de etkiyerek kloropren CH2CCICHCH2 meydana getirir; kloropren, sentetik kauçukların en eskisi olan neoprenin hammaddesidir. Asetik asidin asetilene etkimesiyle vinil asetat CH3COOCHCH2 oluşur; vinil asetat da, plastik döküm, kalıplama, çekme, üf­leme işlemlerinde plastik madde veya plastikleştirici olarak kullanılan vinil reçineleri halinde polimerleşir.

                                                                                                                   SOLVER KİMYA